Naše obec

Z historie církví

Farní úřad Českobratrské církve evangelické - tel. 571 438 034

I když Toleranční patent císaře Josefa II. z roku 1781 nezavedl náboženskou svobodu, usnadnil výrazně život těch věřících, kteří vyznávali evangelickou víru. Prvním kazatelem liptálského sboru se stal začátkem roku 1782 Ondřej Lačný. Počátky byly skutečně obtížné - bohoslužby se konaly nejprve ve stodole a později v panském seníku. Prvním kostelem se stalo roku 1783 nevelké kamenné stavení kryté šindelem, které prošlo v průběhu dalších let řadou úprav. Současně s kostelíkem byla postavena i fara a následujícího roku také evangelická škola. Když byla roku 1903 při bouři úderem blesku roztržena čelní zeď kostela (je vidět na vedlejším snímku), začaly přípravy ke stavbě nového kostela.

Stavba byla dokončena roku 1907 díky velkému úsilí faráře Bohumila Dobiáše a nezištné pomoci příslušníků liptálského sboru a dalších dárců. Smutný však osud stihl oba kostelní zvony - za 2. světové války byly zabaveny okupačními úřady pro válečnou výrobu. Potkal je osud tisíců jiných zvonů, zničených nacisty. Změna společenských poměrů po roce 1989 se projevila i v životě evangelického sboru. Došlo k modernizaci interiéru kostela, byly provedeny také nutné stavební úpravy v prostorách fary. Sbor chce svým působením i nadále vytrvale a obětavě přispívat k tomu, co slouží dobré budoucnosti všech lidí dobré vůle.

100 let Českobratrského evangelického chrámu Páně:

ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV
Farní úřad Římskokatolické církve

O kostele v Liptále se poprvé hovoří v roce 1625, kdy však kostel náležel protestantům. Římskokatolické bohoslužby zde byly zavedeny r. 1644 po porážce tzv. valašských povstání. Samostatná farnost byla v Liptále zřízena r. 1795, kdy byl ustanoven prvním farářem Ignác Eugen Dvořák. Starý kostel, pamatující ještě činnost evangelických kazatelů za třicetileté války, byl zbořen a 8.7.1798 byl vysvěcen nový kostel sv. Michala Archanděla. Za německé okupace musely být dva ze čtyř historických zvonů odevzdány k přetavení pro válečné účely, krátce po osvobození se je však podařilo objevit a byly vráceny zpět. Původní fara musela roku 1975 ustoupit stavbě nové základní školy a proto byla v blízkosti kostela postavena nová farní budova. Začátkem 90. let proběhly rozsáhlé opravy kostela, které si vyžádaly velkých finančních nákladů, na kterých se podílela i rodina Stommů, posledních majitelů liptálského panství a patronů kostela.

CÍRKEV ADVENTISTŮ

Liptálský sbor církve adventistů sedmého dne vznikl v roce 1942 a roku 1950 si jeho členové svépomocí adaptovali na modlitebnu jednu z místností v domku Urbanových. Od roku 1992 se mohou liptálští adventisté scházet k sobotním bohoslužbám i při jiných příležitostech na obecním úřadě. Celý provoz církve je hrazen z dobrovolných příspěvků věřících. Jádrem bohoslužeb a smyslem činnosti sboru ASD je studium a kázání z Bible.

Podrobně je zpracována církevní historie v publikaci "LIPTÁL - kapitoly z historie obce na Valašsku"