Naše obec

Z historie škol

Škola již ve středověku bývala zpravidla v místě, kde bylo sídlo duchovní správy. Liptál náležel původně do obvodu fary ve Vsetíně a tam by bylo třeba hledat i sídlo školy. Bylo by možno předpokládat, že děti liptálských evangelíků již na počátku 17. století vyučovali evangeličtí kazatelé, avšak přímé doklady o tom nejsou k dispozici. Ke zřízení školy v Liptále došlo snad v souvislosti s obnovením vlivu katolické duchovní správy v polovině 17. století, zřejmě až po oddělení Liptálu od vsetínského panství v roce 1666. Od té doby můžeme sledovat zajímavý vývoj školství v naší obci:

1. Katolická farní škola

První známý učitel katolické školy - Šebastián Slatinský - se v Liptále připomíná v roce 1673. Stará škola čp.39 byla dřevěná chaloupka o dvou místnostech, v jedné byla školní třída a ve druhé bydlel učitel. V roce 1827 musela být vzhledem ke špatnému stavu zbořena a rok poté byla vystavěna nová budova z tvrdého zdiva. Později byla škola umístěna do bývalé dřevěné myslivny č.p. 117. V roce 1858 navštěvovalo školu 38 dětí, z toho 23 z Liptálu a 15 ze sousední Lhoty. Na základě zákonů o obecné škole byla roku 1872 dosavadní katolická farní škola prohlášena školou veřejnou.

2. Evangelická škola

Dosud známé archivní materiály svědčí o tom, že prvním rektorem evangelické školy v Liptále se stal roku 1784 Michal Vámossy. Chudý evangelický sbor jen s obtížemi udržoval chod školy. V roce 1789 do zdejší školy docházelo z Liptálu, Lhoty a Seninky 267 dětí a škola pro všechny jen stěží dostačovala. V roce 1858 měla škola 268 žáků, z toho jich bylo 190 z Liptálu. V roce 1873 doporučil okresní inspektor členům presbyterstva liptálského evangelického sboru, aby svou školu nechali prohlásit za veřejnou s řadou výhod pro úroveň vzdělání. Členové presbyterstva s tímto návrhem nesouhlasili a tak zůstala evangelická škola soukromou až do roku 1889, kdy z vůle evangelíků zanikla.

3. Soukromá obecná a měšťanská škola při sirotčinci

Roku 1907 byla v Liptále na podnět a s vynaložením velkého úsilí katolického faráře P. Františka Štěpána zahájena stavba sirotčince. Součástí byla i obecná škola, kde se dětem dostávalo náležitého katolického vyučování. Výchovná práce a vyučování bylo svěřeno sestrám III. řádu kláštera sv. Dominika z Řepčína u Olomouce. V prvním školním roce 1907-1908 bylo do školy přijato 58 dětí, z toho 15 sirotků. V roce 1909 získala škola právo veřejnosti, čímž se fakticky vyrovnala škole veřejné. Navíc byla roku 1917 v sirotčinci zřízena soukromá měšťanská škola s právem veřejnosti. V roce 1930 byl postaven jednopatrový dívčí internát P.Marie a roku 1932 internát pro chlapce. V hlavní budově sirotčince byla v té době mateřská škola, trojtřídní obecná a trojtřídní měšťanská škola. V letech 2. světové války byla část sirotčince vyhrazena německým dětem a až do osvobození byl ústav stanovištěm německé policie. 9. říjen 1948 byl černým dnem liptálského sirotčince: jeho soukromá obecná a měšťanská škola byla zrušena a řádovým sestrám zůstala pouze péče o sirotčinec, který byl změněn na dětský domov.

4. Vývoj státního školství v Liptále

V roce 1872 získal Liptál veřejnou obecnou školu (místo dosavadní katolické farní školy). Dne 1.6.1891 začalo kopání základů pro novou budovu trojtřídní veřejné školy a už v příštím roce v ní začalo vyučování. V roce 1908 byly přistavěny další dvě třídy a v roce 1915 třída pátá. V roce 1930 už měla škola 237 žáků a byla rozšířena na šestitřídní. V roce 1945 bylo rozhodnuto o zřízení měšťanské školy pro žáky z Liptálu a ze Lhoty a v září téhož roku bylo zahájeno vyučování v její 3. a 4. třídě. V roce 1948 byly v naší republice zrušeny soukromé školy a i v Liptále začaly všechny děti navštěvovat jednotnou školu, přejmenovanou na Osmiletou střední školu. V letech 1975 - 77 byla ve středu obce postavena moderní školní budova, která prošla a nadále prochází řadou úprav a modernizací, aby naše Základní škola co nejlépe plnila své poslání.

5. Zvláštní škola internátní

V září začala postupná přeměna dětského domova (původně sirotčince) na zvláštní dětský domov pro tehdejší Gottwaldovský kraj. V budově zámku byla pro děti z tohoto domova zřízena zvláštní škola. V roce 1957 byl náhle dětský domov obsazen příslušníky státní bezpečnosti, řádové sestry byly obviněny z trestného činu rozvracení republiky a odsouzeny k několikaletým trestům odnětí svobody. Tomuto represivnímu soudnímu procesu se věnuje publikace "LIPTÁL - kapitoly z historie obce na Valašsku". Po vybudování nové budovy Základní školy se mohla Zvláštní škola internátní přestěhovat ze zámku do vlastní budovy, která byla později důkladně zrenovována. Škola ve zvýšené míře uplatňuje prvky rodinné výchovy. Její pracovníci mají snahu respektováním individuálních zájmů a schopností žáků optimálně zařadit děti do kolektivu a dobře je připravit do budoucího života.

Podrobně je zpracována historie liptálského školství v publikaci "LIPTÁL - kapitoly z historie obce na Valašsku" která je k dispozici na Obecním úřadu Liptál.